رویکرد نوین شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا در سال 1398

رویکرد نوین شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا در سال 1398

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ۱۳۹7 با حضور بیش از 75 درصد سهامداران این شرکت در ساعت 10 مورخ 25/04/1398 درمحل تهران -جنب درب غربي استادیوم آزادي ، هتل المپيک، برگزارشد.