اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

اساسنامه پیوست در مجمع عمومی فوق العاده مورخ1400/04/12به تصویب رسیده است.

جهت مشاهده به لینک:https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=RNKhr6Zu25LO8KniJuTmrw%3D%3D&rt=2&let=120&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید