نتیجه آگهی مزایده مورخ 1401/08/12

عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده

جهت مشاهده به لینک:https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=bMNNXTksohaVGshi66ZNoQ%3d%3d&rt=2&let=11&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید