نتیجه آگهی مزایده

نتیجه آگهی عرضه 14/56 درصدسهام شرکت لوتوس پارسیان

جهت مشاهده با لینک:https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=dzzRIVe72q0AxJI5qC8sAw%3d%3d&rt=2&let=11&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید