ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری سایپا

سهامداران عمده


تاریخ به روزرسانی 1399/4/22


تعداد سهم(میلیارد)

درصد

1


شرکت سایپا

4.448

41.66%

2


شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

2.834

26.55%

3


سایر سهامداران

-

31.79%


جمع کل

10.675

100