شرکت رویال صدف کیش

درباره شرکت:

شرکت رویال صدف کیش در تاریخ 1380/03/23 تاسیس و تحت شماره 1140 در واحد ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی منطقه آزاد کیش و شناسه ملی 10861527826 به ثبت رسیده است. در مورخ 1390/06/15 شعبه شرکت در تهران تاسیس گردیده که مراتب آن در تاریخ 1390/08/02 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در مورخ 1390/02/10 کل %100 سهام شرکت به شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا منتقل گردید. از این رو در حال حاضر شرکت رویال صدف کیش جز واحدهای فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا است و واحد تجاری نهایی شرکت گروه سایپا می باشد.سرمایه این شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1402/06/31 مبلغ 500،000 میلیون ریال است.

موضوع فعالیت:

  • اقدام به هر گونه عملیات سرمایه گذاری، بازرگانی، ساختمانی، مالی، خدماتی، مشاوره ای، مدیریتی، پیمانکاری، واردات، صادرات، حمل و نقل، انبارداری، اخذ و عطای نمایندگی مستقیماً یا با مباشرت  و یا با مشارکت حقوقی یا مدنی با سایر اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی یا خارجی می باشد.

 

 

                                                                                                                                                                                            

دفتر مرکزی: شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا                                                                   44892589 داخلی 309                                      44892589