مدیر1

مدیر1

سمت
سمت1
 
 
میزان تحصیلات

تحصیلات

سابقه خدمت

سابقه1

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری1

مدیر2

مدیر2

سمت
سمت2
 
 
میزان تحصیلات

تحصیلات

سابقه خدمت

سابقه2

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری2

مدیر3

مدیر3

سمت
سمت3
 
 
میزان تحصیلات

تحصیلات

سابقه خدمت

سابقه3

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری3

مدیر4

مدیر4

سمت
سمت4
 
 
میزان تحصیلات

تحصیلات

سابقه خدمت

سابقه4

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری4

مدیر5

مدیر5

سمت
سمت5
 
 
میزان تحصیلات

تحصیلات

سابقه خدمت

سابقه5

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری5