سیدعلی فتاحی

سیدعلی فتاحی

به نمایندگی از
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
سمت
سرپرست
 
 
میزان تحصیلات

دکتری

سابقه خدمت

25 سال

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری

سیدرضا حسینی

سیدرضا حسینی

به نمایندگی از
شرکت بازرگانی سایپا یدک
سمت
رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف
 
 
میزان تحصیلات

دکتری

سابقه خدمت

20 سال

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری

حمید شهیاز

حمید شهیاز

به نمایندگی از
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
سمت
نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف
 
 
میزان تحصیلات

فوق لیسانس

سابقه خدمت

20 سال

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری

یوسف ندیلی

یوسف ندیلی

به نمایندگی از
مرکز تحقیقات و نوآوری
سمت
عضو موظف هیئت مدیره
 
 
میزان تحصیلات

فوق لیسانس

سابقه خدمت

26 سال

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری