کامران کریمی

کامران کریمی

به نمایندگی از
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
سمت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
 
 
میزان تحصیلات

تحصیلات

سابقه خدمت

25 سال

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری

مجید حسینی

مجید حسینی

به نمایندگی از
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
سمت
عضو موظف هیئت مدیره
 
 
میزان تحصیلات

تحصیلات

سابقه خدمت

22 سال

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری

سیدرضا حسینی

سیدرضا حسینی

به نمایندگی از
شرکت بازرگانی سایپا یدک
سمت
رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف
 
 
میزان تحصیلات

تحصیلات

سابقه خدمت

20 سال

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری

حمید شهیاز

حمید شهیاز

به نمایندگی از
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
سمت
نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف
 
 
میزان تحصیلات

تحصیلات

سابقه خدمت

20 سال

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری

یوسف ندیلی

یوسف ندیلی

به نمایندگی از
مرکز تحقیقات و نوآوری
سمت
عضو موظف هیئت مدیره
 
 
میزان تحصیلات

تحصیلات

سابقه خدمت

26 سال

آخرین سوابق کاری

سوابق کاری