پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری سایپا

سرمایه گذاری به تفکیک بخش های اصلی


به تاریخ 1399/3/31

مبلغ (میلیون ریال)

درصد کل

1


سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

94,805,055

98%

2


سهام شرکت های خارج از بورس

2,429,035

2%


جمع کل سرمایه گذاری ها

97,234,090

100