صورتهای مالی میان دوره منتهی به 31 شهریور 1400 شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل بانضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره منتهی به 31 شهریور 1400 شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

جهت مشهاهده به لینک:https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=JF6rT0MlrqIQQQaQQQzzlquZs3gA%3D%3D&rt=5&let=6&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید