صورتهای مالی میان دوره منتهی به 31 شهریور 1401 شرکت رویال صدف کیش

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل بانضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره منتهی به 31 شهریور 1401 شرکت رویال صدف کیش

جهت مشاهده به لینک:https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=6IMAy2WdB14MtnaXLPXZHg%3d%3d&rt=2&let=6&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید