شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
اعضاء هیات مدیره
اعضاي هيأت مديره به نمايندگي آقاي سمت
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا  حميد ابدالي مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
شرکت مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا ناصر آخوندی رئيس  هيات مديره
شرکت موتور ، گيربكس واكسل سايپا عباس صفری عضو غیرموظف هيات مديره
شرکت بازرگاني سايپا يدك سیروس شجاعی برجوئی نایب رئیس هيات مديره
 شرکت بازرگانی و توسعه صنعتی نیوان ابتکار مهدی محمد رضایی  عضو هیات مدیره