شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
صورتهاي مالي

گزارش سال 1394 :
گزارش صورتهاي مالي حسابرسي شده ، سال 1394 حجم فایل2.8 Kb Download
گزارش صورتهای مالی ، سه ماهه سال 1394 حجم فایل72.9 Kb Download
گزارش صورتهای مالی ، نه ماهه سال 1394 حجم فایل80.9 Kb Download
گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده ، شش ماهه 1394 حجم فایل0.97 Kb Download
گزارش سال 1393 :
گزارش صورتهای مالی ، 12 ماهه سال 1393 حجم فایل 82.1 Kb Download
گزارش صورتهای مالی ، نه ماهه سال 1393 حجم فایل 83.1 Kb Download
گزارش صورتهای مالی ، شش ماهه سال 1393  حجم فایل 8.2 Mb Download صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1393- بخش اول  حجم فایل 3.93 Mb Download
صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1393- بخش دوم  حجم فایل 3.20 Mb Download
گزارش سال 1392 :
گزارش صورتهای مالی ، سال 1392 بخــش اول حجم فایل 3.8 Mb Download
گزارش صورتهای مالی ، سال 1392 بخــش دوم حجم فایل 3.5 Mb Download
گزارش سال 1391 :
گزارش صورتهای مالی ، سال 1391 بخــش اول حجم فایل 3.8 Mb Download
گزارش صورتهای مالی ، سال 1391 بخــش دوم حجم فایل 4.0 Mb Download
گزارش سال 1390 :
گزارش صورتهای مالی ، سال 1390 حجم فایل 20.5 Mb Download